Privacy verklaring

In de privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • Healthcoach: Suzanne van Seijen-Rijks, eigenaresse van Simply Holistic, handelende als zelfstandig gevestigd Gewichtsconsulent, Natuurvoedingsadviseur, Personal trainer en Access Bars facilitator;
 • Cliënt: de persoon aan wie door de healthcoach advies en begeleiding 
 • verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
 • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de healthcoach wordt uitgeoefend.
 • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de healthcoach is verwezen.
 • Healthcoach Suzanne van Seijen-Rijks, gevestigd aan de Barnevelderstraat 17, 1109 BX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Simply Holistic
 • Suzanne van Seijen-Rijks
 • Barnevelderstraat 17, 1109BX, Amsterdam
 • 06-48567890

Suzanne van Seijen-Rijks is de Functionaris Gegevensbescherming van healthcoach Suzanne van Seijen-Rijks.

Zij is te bereiken via vraagsuzanne@gmail.com

Gegevensverwerking

De healthcoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van

de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

De healthcoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid/medische gegevens
 • Biometrische gegevens (gewicht/vetpercentage/omvang/leefstijl)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De healthcoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de verslaglegging van het behandeltraject.

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

De healthcoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zij bewaart je persoonsgegevens digitaal op een beveiligde server.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De healthcoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De healthcoach verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de healthcoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vraagsuzanne@gmail.com.

De healthcoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.