Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Healthcoach: Suzanne van Seijen-Rijks, eigenaresse van Simply Holistic, handelende als zelfstandig gevestigd Gewichtsconsulent, Natuurvoedingsadviseur, Personal trainer, Access Bars facilitator;
  • Cliënt: de persoon aan wie door de  healthcoach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
  • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de healthcoach wordt uitgeoefend.
  • Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de healthcoach is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De healthcoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De healthcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de healthcoach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of online/telefonisch aanwezig te zijn, dient hij de healthcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de healthcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de healthcoach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de healthcoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De healthcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De healthcoach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De healthcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de healthcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de healthcoach verstrekt zijn. 

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de healthcoach dient contant, per Tikkie of door overschrijving plaats te vinden. Betaling vindt altijd rechtstreeks plaats aan de healthcoach. Deze is niet verantwoordelijk voor uw declaraties of beslissingen van uw zorgverzekeraar. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de healthcoach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota na 60 dagen na datering niet is voldaan, is de healthcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De healthcoach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de healthcoach is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De healthcoach sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de healthcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de healthcoach.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de  healthcoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de  healthcoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de healthcoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de healthcoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De healthcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Klachtenregeling BGN

Leden van de BGN geven advies en begeleiding op basis van de handboeken welke door de BGN zijn opgesteld. Zorgvuldigheid bij de uitoefening van deze taak staat uiteraard voorop. Zoals bij elke beroepsgroep kan het niettemin gebeuren dat een cliënt ongenoegen heeft over het functioneren van een lid. De BGN kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van gewichtsbegeleiding in het algemeen, alsmede het voorzien in een procedure om op voorkomende klachten adequaat te kunnen reageren. Voor het indienen van een klacht geldt de volgende procedure: Cliënt dient de klacht eerst bespreekbaar te maken met zijn behandelend gewichtsconsulent, het betreffende lid. Als dit niet tot een gewenste oplossing leidt, deponeert de cliënt de klacht schriftelijk bij het secretariaat van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. 

Deze procedure geldt uitsluitend voor het Slankprogramma en Fitconsult. Voor klachten over de uitvoering van het Slaapconsult, Burnoutconsult en de Access Bars behandeling kunt u zich wenden tot de healthcoach .

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de healthcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.